slide1
Pracownicy z Azji, Afryki i Europy

Outsourcing i praca tymczasowa dla polskich przedsiębiorstw.

slide2
Consulting biznesowy

Legalizacja pobytu i pracy obcokrajowców.

slide3
Employment in Poland

Find job you deserve.

slide4
Consulting Services for foreigners

Familiarize yourself with our wide offer and solve all your problems with our help.

previous arrow
next arrow

INTER-FACTOR POLSKA sp. z o.o. zajmuje się pozyskiwaniem pracowników pochodzących głownie z Azji i Afryki, ale również z Polski i Ukrainy. Charakteryzujemy się wysoką jakością, elastycznością wobec naszych klientów, a także wyjątkowo niską rotacją i lojalnością pracowników. Kandydaci są dostępni w Polsce, bez czasu oczekiwania.

Nasze usługi wyceniamy indywidualnie obliczając koszt roboczogodziny realizacji kontraktu przez każdego z naszych pracowników. Realizacja umowy nie zawiera żadnych dodatkowych kosztów, a cena zawiera wynagrodzenia pracowników, pełne oskładkowanie ZUS, koszty legalizacji pracy i obsługi kontraktu. Ceny mogą różnić się w zależności od lokalizacji, wymagań wobec kandydatów, rodzaju i szczegółów zawartej umowy. Każdego klienta traktujemy indywidualnie, dlatego zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego lub kontaktu w celu uzyskania oferty skrojonej do Państwa potrzeb!

Zalety skorzystania z usługi:

 • Możliwość pozyskania wydajnego pracownika w rozsądnej cenie

 • Brak odpowiedzialności za legalność pobytu i zatrudnienia obcokrajowców (cała odpowiedzialność po stronie agencji) i brak kosztów z tym związanych

 • Unikniecie kosztów rekrutacji i rozliczania pracownika przez kadry

 • Elastyczność wynikająca z możliwości rezygnacji poszczególnych pracowników bez okresu wypowiedzenia

 • Elastyczność czasu pracy. Obcokrajowcy są gotowi pracować od 4 do 12 godzin dziennie w zależności od potrzeb.

Przewidujemy dwa możliwe sposoby świadczenia usług: outsourcing, bądź pracę tymczasową. Outsourcing oznacza wydzielenie ze struktury firmy określonych zadań poprzez przekazanie ich do realizacji podmiotowi zewnętrznemu. W przypadku outsourcingu pracowników jest to zlecenie podwykonawcy znalezienia odpowiednich pracowników i zatrudnienia na własny rachunek w celu realizacji czynności zdefiniowanych przez Zleceniodawcę. W tym wypadku agencja staje się podwykonawcą, zatem w jest zobowiązana do rozliczenia wynagrodzeń, składek ZUS, odpowiada za legalizację pracy i pobytu swoich pracowników, jeśli są obcokrajowcami, a także odpowiada za wszelkie zobowiązania wynikające z zawartych umów między pracownikiem, a Agencją. Wobec powyższego Outsourcing pracowników jest wygodnym rozwiązaniem, które zdejmuje ze Zleceniodawcy ciężar obowiązków wobec pracownika, Zleceniodawca musi przestrzegać jedynie warunków wynegocjowanych i ustalonych w umowie Outsourcingu.

Inna formą współpracy jest pozyskanie pracowników tymczasowych. Jest to forma współpracy, która zobowiązuje zarówno na agencję jak i pracodawcę użytkownika, czyli klienta do przestrzegania Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r, „O zatrudnianiu pracowników tymczasowych”. Ustawa nakłada na obie strony szereg obowiązków i ograniczeń, jednak stanowi alternatywę dla outsourcingu.

Zainteresowanym przedsiębiorstwom proponujemy elastyczną umowę na czas nieokreślony z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Ponadto istnieje możliwość natychmiastowej rezygnacji z poszczególnych pracowników na wniosek klienta w dowolnym momencie trwania umowy. Ponadto zaznaczamy, że dopuszczamy możliwość przejęcia pracownika przez naszego klienta i zatrudnienia go bezpośrednio, w przypadku gdy się sprawdzi, na mocy trójstronnej zgody. (Państwa, naszej i pracownika) po uiszczeniu opłaty ustalonej w umowie.

W obecnym stenie prawnym (27.05.2021) „cudzoziemcem jest każdy kto nie posiada obywatelstwa polskiego.” Zostało to zdefiniowane w art. 3 ustawy z 12 grudnia 2013 r. „ustawy o cudzoziemcach”, która oprócz definicji cudzoziemca określa zasady wjazdu, wyjazdu i pobytu cudzoziemców na terenie Polski. Ponadto „ustawa o cudzoziemcach”, wraz z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. „o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” reguluje również stosunki pomiędzy pracodawcami, a pracownikami, którzy są cudzoziemcami. Wysoki stopień skomplikowania ustaw, konieczność swobodnego poruszania się miedzy dwoma powyższymi ustawami, niejednoznaczne interpretacje przepisów, niespójne orzecznictwo sądowe w sprawach obcokrajowców powodują, że pracodawcy mają problemy z legalizacją pracy swoich pracowników – obcokrajowców. Jest to szczególnie istotne w kontekście sankcji jakie wyżej wymienione ustawy przewidują za nielegalne zatrudnienie obcokrajowca, a są to między innymi: kara do 30 tysięcy zł za każdego nielegalnie zatrudnionego obcokrajowca, zakaz zatrudniania obcokrajowców, a w skrajnych przypadkach nawet karę ograniczenia, lub pozbawienia wolności.

INTER-FACTOR POLSKA na podstawie kilkuletnich doświadczeń w zatrudnianiu obcokrajowców, przy współpracy z kancelariami prawnymi operującymi na terenie całej Polski jest w stanie przeprowadzić audyt legalności zatrudnienia. Audyt polega na wskazaniu niedociągnięć, błędów, zaniechań w postaci rekomendacji, a także określi cenę wdrożenia zaproponowanych rozwiązań w przypadku, gdy legalizacją pracy, bądź pobytu obcokrajowców. zostanie powierzona naszej spółce. Ponadto w ofercie posiadamy usługę kompleksowej legalizacji zatrudnienia pracowników zagranicznych, która jest kombinacją kilku usług jakie oferujemy takich jak: monitorowanie legalności zatrudnienia, doradztwo w zakresie zatrudniania obcokrajowców, uzyskiwanie zezwoleń na pracę i pobyt dla zatrudnionych obcokrajowców. Powyższe usługi można też wykupić pojedynczo, bez kompleksowej legalizacji zatrudnienia.

Ciekawą alternatywą dla legalizacji zatrudnienia jest outsourcing pracowników. Przekazanie kompetencji zatrudnienia obcokrajowców na zewnętrzną agencje powoduje przerzucenie wszystkich obowiązków związanych z legalizacją ich zatrudnienia. Dzięki zaproponowanym przez nas rozwiązaniom pracodawcy mają szereg możliwości do zoptymalizowania procesów wewnątrz przedsiębiorstwa usprawniając jego działanie i ograniczając swoją odpowiedzialność.

Jest o usługa, która łączy ze sobą kilka usług takich jak: monitorowanie legalności zatrudnienia, doradztwo w zakresie zatrudniania obcokrajowców, uzyskiwanie zezwoleń na pracę i pobyt dla zatrudnionych obcokrajowców. Dzięki umowie z Inter-Factor Polska można powierzyć wszelkie procesy związane z zatrudnieniem obcokrajowców podmiotowi trzeciemu. Na mocy udzielonego pełnomocnictwa jesteśmy w stanie nie tylko monitorować i udzielać rekomendacji, ale także reprezentować pracodawcę przed wszelkimi instytucjami, które udzielają zezwoleń przedsiębiorstwom, czy cudzoziemcom. Każda umowa zawierana na tą usługę podlega dokładnym ustaleniom pomiędzy stronami ze względu na rożne sposoby pozyskiwania, magazynowania i udostepnienia danych przez naszych partnerów. Dokładamy odpowiedniej staranności by zachować wysokie standardy i zapewnić sprawną legalizacje, a także konfidencjalność danych.

Pośrednictwo w uzyskiwaniu zezwoleń na pracę i zezwoleń na pobyt, to usługa skierowana do przedsiębiorstw, które orientują się w realiach związanych z procedurami związanych z legalnością zatrudnienia obcokrajowców, wiedzą jakie dokumenty są im niezbędne, ale ze względu na oszczędność czasu chcą, aby proces został przeprowadzony przez podmiot trzeci.

W tym wypadku nasz klient wskazuje nam jakie zezwolenia są mu potrzebne, przekazuje niezbędne dokumenty, a my zajmujemy się resztą. Czas oczekiwania na zezwolenia rożni się w zależności od urzędu właściwego względem składania wniosku, jednakże zazwyczaj jesteśmy w stanie zorganizować zezwolenie na prace do 30 dni, zezwolenie na pobyt do 6 miesięcy, oświadczenie o powierzeniu pracy do 7 dni.

Jeśli pracodawca nie orientuje się w kwestiach związanych z legalizacją pobytu to z przyjemnością zaoferujemy doradztwo w zakresie zatrudniania obcokrajowców wraz z Audytem legalności zatrudnienia pracowników zagranicznych, dzięki którym wskażemy niezbędne działania wymagane by zatrudnieni pracownicy mogli legalnie pracować i przebywać na terenie Polski. Jeśli pracodawca chciałby zatrudniać obcokrajowców, ale nie chce zmagać się z legalizacją pobytu, to powinien skorzystać z usługi outsourcingu

Wśród usług, które świadczymy jest szeroko rozumiane doradztwo z zakresie zatrudniania obcokrajowców. Są to wszelkiego rodzaju usługi począwszy od doradztwa związanego ze wskazaniem optymalnej metody legalizacji pracy obcokrajowców, przez merytoryczne wsparcie związane z procesem ich legalizacji, po doradztwo w zakresie integracji i zarzadzania pracownikami zagranicznymi, wraz z doradztwem dotyczącym sposobu pozyskiwania, weryfikacji umiejętności i wiedzy obcokrajowców. Doradztwo odbywa się w ramach szkoleń, wykładów, czy też w postaci przekazywania rekomendacji opartych na spersonalizowanych analizach na podstawie danych dostarczonych przez klienta.

Nasza spóła współpracuje z szkołami uczelniami w następującym zakresie:

 1. Rekrutacja studentów przebywających zarówno w Polsce jak i zagranicą

 1. Utworzenie programu praktyk i możliwość uzyskania pomocy w znalezieniu pracy studentom i absolwentom

 2. Wsparcie Uczelni w sprawach dotyczących zezwoleń na pobyt dla studentów

 3. Przeprowadzenie szkoleń, prelekcji, zajęć dla studentów dotyczących ścieżek kariery w Polsce, przydatnych umiejętności wymaganych na rynku pracy, uwarunkowań prawnych w kontekście pobytu i pracy.

 4. Programy mentoringowe i rozwojowe dla obcokrajowców. 

Zapraszamy do współpracy zarówno uczelnie jak i pracodawców, którzy chcieliby współtworzyć z nami ciekawy program praktyk, który umożliwi poszerzenie kompetencji zawodowych uczestników, a także pozyskanie wartościowych młodych pracowników, którzy mogą zasilić wasze kadry po ukończeniu praktyk.

Skontaktuj się z nami:

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, aby uzyskać szczegółową ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb i oczekiwań:

  Jeśli nie chcesz wypełniać formularza skontaktuj się z nami bezpośrednio!
  Zadzwoń na nasz numer telefonu: +48 517 508 262 lub wyślij maila na adres: biuro@inter-factor.pl

  Pozyskaj ofertę